حق بیمه کلیه بیمه نامه ها ( غیر از چترا ) بر اساس کد اعلامیه بدهکار( روش مورد توصیه)