بیمه شخص ثالث

در بیمه شخص ثالث اهمیت تعهد مالی بیش از پیش برای دارندگان وسایل نقلیه احساس میشود، تعهد مالی در واقع بیانگر این مطلب است که در زمان حادثه میزان خسارت مالی بر وسیله نقلیه، شما را در پرداخت خسارت مالی حمایت می کند. اگر چنانچه با 30 میلیون تعهد مالی بیمه نامه خود را تهیه و تمدید کرده باشید در زمان حادثه شرکت بیمه شما را در پرداخت آن یاری نموده و شما نیازمند پرداخت خسارت از بودجه مالی خود نیستید. بنابراین با پرداخت مقدار جزئی حق بیمه اضافی، ریسک پرداخت خسارت را از خود دور کرده و به صرفه اقتصادی شما خواهد بود؛ هرچند همیشه دچار خسارت نمی شویم اما در زمان بروز حادثه امنیت خاطر و آرامش را برایمان رقم می زند.