بیمه درمان گروهی

bimeham بیمه هام در نظر دارد تا با دریافت درخواست های شخصیت های حقوقی روش های متفاوتی را در تکریم وارائه خدمات معرفی نماید. روشهایی که در حال حاضر اجرایی می شود که منحصرا" در توانایی بیمه هام است و هزینه های مازاد و زمان را کاهش داده و قابلیت ارسال مدارک را بصورت آنلاین و اینترنتی فراهم  نموده و دیگر مزیت های بیمه هام در بارگذاری مدارک خسارت به صورت اینترنتی و پیگیری آن، همچنین رویت پرداختی ها می باشد؛ ضمنا" کارمندان آن مجموعه محترم نیز قابلیت ثبتنام و رویت و تشکیل پرونده را دارند!