بیمه سفر، مسافرتی

 چرا بیمه نامه مسافرتی؟  هزینه های ناشی از سفر ما به خارج از کشور را می توان از پوشش های متنوع بیمه نامه مسافرتی حداکثر 50 هزار یورو، از شرکت بیمه دریافت کرد.